www.yourdomain.com

Roland Bergman

Psykoterapimottagning

INTEGRATIV PSYKOTERAPI.

Integrativ medicin avser utveckling och integration av evidensbaserad kunskap från olika alternativa medicinska traditioner för att komplettera den etablerade medicinen. Strikt vetenskapliga metoder används för att utvärdera mekanismer, effekter och effektiviteten av behandlingarna.  ( Wikipedia)

Ser man mera allmänt på begreppet integrering menar man en process där olika delarna fått bra kontakt med varann och uppnått ett tillstånd av balans och funktionalitet.

När man talar om psykoterapi och ett integrativt förhållningssätt kan man dels se det från behandlarens perspektiv, vilket förhållningssätt han/hon har till sin verktygslåda av strategier och dels från patientens perspektiv, hur kan man beskriva det det som sker i en läkandeprocess hos patienten. 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

BEHANDLARPERSPEKTIV     

  •   I det integrativa sammanhanget har terapeuten att kombinera en rad behandlingssätt – psykodynamiska, kognitiva, beteendeterapeutiska och existentiella. Ingen enskild behandlingsform, vare sig den är orienterad mot kognitiv beteende-terapi eller mot psykodynamisk terapi kan sägas vara den absolut bästa eller ens den adekvata i alla situationer. Integrativ psykoterapi förordar flexibilitet i sättet att nalkas problem som skall lösas, att klientens behov får gå före terapeutens behov av att hävda sin teori. 

    PATIENTPERSPEKTIV

  • När en individs psyke utsätts för påfrestning riskerar individen att splittra upp sin verklighet. Yttre fenomen som händelser, relationer eller konkreta handlingar får på så sätt ett bristande sammanhang med inre fenomen som känslor, tankar och minnen. I ett integrativt arbete är ett av målen att återuppupprätta förbindelsen mellan det inre och det yttre. Känslan av sammanhang och mening är  i sig läkande. ·             Bakom det i individens inre som är laddat med känslor av skam och självförakt kan finns något förklarligt. Och detta behöver man  kanske inte patologisera och till varje pris göra sig av med. Man kan tvätom uppmuntras att införliva detta med sig själv och foga samman till det till en god helhet och därmed till en större grad  godkännande av sig själv, sina känslor och fantasier.             Det är omöjligt att tänka psykoterapi utan en underliggande teori. Men det mest verksamma i en terapi är inte denna teori eller metod, utan relationen mellan terapeut och klient. Ju mer tillitsfull och äkta den utvecklas att bli, desto mera händer det i terapin i positiv riktning. Begrepp som respekt, vänlighet, ärlighet och jämlikhet beskriver det som bär och utvecklar relationen i all psykoterapi och så också i den integrativa psykoterapin.